Lyrikal Busta – Bantfwabami

Letra “Lyrikal Busta – Bantfwabami” Official Lyrics

[Intro]Ngisabhekisa emabombo la-eMpumalanga

[Verse 1]Awu! YeMkami
Ngisabhekisa emabombo
La-eNtalasifane ngiyawu phand’ iMali
Ubong’bonela Bantfwabami
Imali ngitayitfumela
Njalo makupheli nyanga

Ngabe angisiyo indvodza
Mangingahlala ngikubuke emehlweni
Simo sibucayi la-ekhaya
Silala singakadli la-ekhaya
Kusasa ngitsatsa tikhwama lokwa ekuseni ngeluvivi
IBhasi yaPhakama iyongiphosa ngesheya
Soyo sala ung’valelisela kuMake naku Sisi
Thula mntfwana ketfu thula ungakhali
Loku lengikwentako nami ngikwentiswa lutsandvo
Angikwati kuhlala ngibuke Bantfwa betfu babulawa yindlala
Ayeeee! Ayeeehaaa!

[Chorus]Awu! YeMake
Ngisayo phanda nami ngiyabuya ekhaya
Ngiphandela Bantfwabami ngifuna balale badlile
Ngifuna balale badlile

Awu! YeMake
Ngisayo phanda nami ngiyabuya еkhaya
Ngiphandela Bantfwabami ngifuna balale badlile
Ngifuna balalе badlile
Ayeeee! Ayeeehaaa!

[Verse 2]Kung’visa buhlungu
Mangibona lelikhaya laBabe
Liphendvuka tindzala ngikhona la-ekhaya
Sekungavuka boNhlane Khulu labalele
Kuphakame lilanga ebusuku livele libalele
Liwe phasi livele licoshwe tiNkhukhu
Nemndemi sale uphuma kulo mkhukhu
Sale sihlala ku-Mansion
Si-spendi imali ngatsi mali yempenshini
Sula tinyembeti kuyawulunga mntfwanaketfu
UMdali uyawukubona kukhala kwetfu
Utse uyo sitfwesa imitfwalo yetfu
Ngiyosebentela bantfwana betfu
Thula ungakhali mangibuya eGoli
Siyawubala emasheke siyawubali Mali, siyawubali Mali

[Chorus]Awu! yeMake
Ngisayo phanda nami ngiyabuya ekhaya
Ngiphandela Bantfwabami ngifuna balale badlile
Ngifuna balale badlile

Awu! yeMake
Ngisayo phanda nami ngiyabuya ekhaya
Ngiphandela Bantfwabami ngifuna balale badlile
Ngifuna balale badlile
Ayeeee! Ayeeehaaa!

%d blogueiros gostam disto: