Makhadzi – Ma Yellowbone

Ma Yellowbone – Makhadzi Lyrics Letra:
Haibo!

Nne a thi na ya u renga beer
Nne a thi na ya u renga beer
Ya u renga beer
Ndi do vhu nwa phanda

Nna a kena ya o reka beer
A kena ya o reka beer
Nna a kena ya o reka beer
Ya o reka beer, ke tla bona pele

Hu rengeliwa vhasadzi fhedzi
Vhanwe vha rengelesa ma yellowbone
Hu rengeleswa vhasadzi fhedzi
Nahone hu rengeliwa ma yellowbone

Vhanwe vha rengelesa ma black beauty
Vha rengelesa ma black beauty
Vhanwe vha rengelesa ma yellowbone
Nahone hu rengeleswa ma yellowbone

Ke re ‘cheers’ ma yellowbone (Shampopo)
Ke re ‘cheers’ ma Black Beauty (Shampopo)
Ke re ‘cheers’ banyana kamoka (Shampopo)
Ngauri hu funesiwa ma yellowbone (Shampopo)

Ke re ‘cheers’ ma yellowbone (Shampopo)
Cheers ma Black Beauty (Shampopo)
Hu funesiwa ma yellowbone (Shampopo)
Mara hu funesiwa ma yellowbone (Shampopo)

Vhutama tama-tama vhutama-tama Hovhu
Vhanna vhanga vha tou renga
Vhutama tama-tama vhutama-tama Hovhu
Vhanna vhanga vha tou renga
Vhanna vhanga vha tou renga
Beer vhanna vhanga vha tou renga
Vhanna vhanga vha tou renga
Shampopo vhanna vhanga vha tou renga.

Makhadzi – Ma Yellowbone

%d blogueiros gostam disto: