Pika – Air Max

Air Max – Pika Lyrics Letra:
REFRÃO

E cada dia kin mi corda eh maz un stress
Família ten ki kumi, nton nu ten ki fazi cash
Nta pidi só nhor deus pa nu vivi na relax
Atxanu dentu zona fato-treino ku AirMax
2x

(Na relax, fazi cash, n’ten nhas niggas na nha back) 2x

Txeu ganza na cabeça pan podi squeci passado
Txeu merdas kin mi passa ki ta dexa revoltado
Sempri ki nflan verdadi ez ta xinti incumudado
Dja txiga di promessas, nten ki mostra resultado

Pikena kin ta curti dja caga na mi
Só bati kel saudadi ata liga pa mim
Djo txora txeu dimás, ncre fazi sorri
Arruma bu mala nu fugi di li

Nigga dexan sozinho na nha canto
Ntivi ki ta buli, cenas muda entretanto
Fomi na barriga só mi ku nha mano
Futuru coloridu, passado pretu e brancu

(Na relax, n’ten nhas niggas na nha back
Na relax, dentu zona ku AirMax)

REFRÃO

E cada dia kin mi corda eh maz un stress
Família ten ki kumi, nton nu ten ki fazi cash
Nta pidi só nhor deus pa nu vivi na relax
Atxanu dentu zona fato-treino ku AirMax
2x
(Na relax, fazi cash, n’ten nhas niggas na nha back) 2x

%d blogueiros gostam disto: