Tag Archives: Ngại

Ngại – R.A.S CLUB

R.A.S CLUB – Ngại Lyrics, Letra: Chỉ muốn ta mãi không rời ngày Ta bên nhau ngày nắng xanh trời và có đôi lời muốn nói với em là yêu mình em thôi Dù mai cách xa phương trời dù em có đến nơi nào anh vẫn không quên yêu …

Read More »
Si prega di attivare i Javascript! / Please turn on Javascript!

Javaskripta ko calu karem! / Bitte schalten Sie Javascript!

S'il vous plaît activer Javascript! / Por favor, active Javascript!

Qing dakai JavaScript! / Qing dakai JavaScript!

Пожалуйста включите JavaScript! / Silakan aktifkan Javascript!