Tag Archives: Nguyên Vũ

Nguyên Vũ – Sợ Thấy Em Khóc

Nguyên Vũ – Sợ Thấy Em Khóc

Sợ Thấy Em Khóc – Nguyên Vũ Lyrics, Letra: Nhìn em khóc trước mắt của anh mà lòng thấy đau Sao lúc ấy không thể ngăn nổi dòng lệ mau Nhìn em đi anh biết ta đã vỡ tan tình yêu đầu Lần này là lần cuối ta thấy nhau. …

Read More »
Si prega di attivare i Javascript! / Please turn on Javascript!

Javaskripta ko calu karem! / Bitte schalten Sie Javascript!

S'il vous plaît activer Javascript! / Por favor, active Javascript!

Qing dakai JavaScript! / Qing dakai JavaScript!

Пожалуйста включите JavaScript! / Silakan aktifkan Javascript!