Letra Hu Xia (胡夏) – 红绝| (hong jue)

红绝| (hong jue) – Hu Xia (胡夏) Letra, Lyrics:

wù piāoyóu yún shàng yǒu xiān gōng
hóng jīn tān ànzhōng yǐn dié yǒng
guǐmì cáng yú mírén de mèng
piān wèi jìnjì tòushì yīshēn hóng

xiān fēng dào gǔ yuàn wéi xūkōng
hóngxiàn lǚlǚ rúmùchūnfēng
yōu’àn chù wǔ yuè ménglóng
wēnróu yǐ qí yuàn dēng jì sòng

tiānxià zhī dà wéi nǐ huā mǎn chéng
guān míng pāo kōng zhí huāxù jiàn jiù cāngshēng
cì wǒ dàitì nǐ wànbān mólì gèng yíng rèn
fú qí bù wèn zhōng xìntú yǒuyī gèrén

bǎishì liúzhuàn yuàn rú chángmíngdēng
wú suǒ bùnéng suǒ xiàng pī shì zhàopiàn qiánchén
jìn zhù fúchén yù huǒ tóushēn yě gǎn pāi
jìdù shìrén yuàn yúshēng xiàng zèng

xiān fēng dào gǔ yuàn wéi xūkōng
hóngxiàn lǚlǚ rúmùchūnfēng
yōu’àn chù wǔ yuè ménglóng
wēnróu yǐ qí yuàn dēng jì sòng

shēntǐ ruò néng bèi yīniàn suǒ dòng
zài nāo hǎizhōng wúwèi huānlè yì gǎnwù
wúcháng jù sàn shēngsǐ nàn miè qíngyì nóng
jiān rén jiàn yǐng dāo guāng fāngxīn pò hóngméng

xīn yǒu qiān jié yì kùn yú jìng zhōng
zài huànjué zhōng jìng dài zhāoxì hòu chéngrèn
táo shuǐpào nuǎn nuǎn bùjí hóng yī shèng fēng
yuán qǐ biàn xìn yuán bù huì zhōng

tiānxià zhī dà wéi nǐ huā mǎn chéng
guān míng pāo kōng wéi xīnzhōng yīpiē jīng hóng
cì wǒ dàitì nǐ shìyè huǒ chángshì jǐn zài chóngshēng
fú qí bù wèn zhōng xìntú yǒuyī gèrén

bǎishì liúzhuàn yuàn rú chángmíngdēng
wú suǒ bùnéng tì rénjiān bēi huān qíng hèn
jìn zhù fúchén lúnhuí lǐ zhōng huì chóngféng
jìdù shìrén yuàn yúshēng xiàng zèng

%d blogueiros gostam disto: